Joseph Joachim Raff

Joseph Joachim Raff Partitions

  • Né : 27th mai 1822
  • Mort : 25th juin 1882
  • Lieu de naissance : Lachen, Switzerland

Joseph Joachim Raff was a German-Swiss composer, teacher and pianist