دومينيكو تشيماروزا

دومينيكو تشيماروزا ورقة الموسيقى

  • مولود: 17th ديسمبر 1749
  • مات: 11th يناير 1801
  • مسقط الرأس: Aversa, Caserta, Italy

Domenico Cimarosa was an Italian opera composer of the Neapolitan school. He wrote more than eighty operas during his lifetime, including his masterpiece, Il matrimonio segreto (1792).