Maria Theresia von Paradis Music by Stefano Ligoratti